Autocross Kollum (30 april 2009)

Autocross Kollum (30 april 2009)

Autocross Kollum, 30 april 2009, Rodeoklasse #1, koprol

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=a0UTxtkrMsQ

Autocross Kollum, 30 april 2009, Rodeoklasse #2, botsingen

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=qR0TYxyOo4c

Autocross Kollum, 30 april 2009, Rodeoklasse #3, koprol

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=bBxw_J_8irM

Autocross Kollum, 30 april 2009, Vrije Standaard, band tegen hek

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=BhpdkezIDVY