Frije Cross Blije, 18 augustus 201265 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=JXKYNEAU

Frije Cross Blije (Kompilaasje), 18 aug. 2012

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=b0FVvW0TjxI

Frije Cross Blije (Núvere weinen), 18 aug. 2012

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=AbSAZHXpBjw

Frije Cross Blije (Henk Doppenberg), 18 aug. 2012

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=ju7YJywPj4c