Gymnastyk

VenV – útfiering (yn Garyp), 1 july 2022

100 foto’s: https://myalbum.com/album/h8kkubgChfR8


VenV – útfiering (yn Garyp), 22 juny 2019

   
130 foto’s: https://myalbum.com/album/V7pXrdFt3jKo


VenV – útfiering, 1 july 2017
utfiering_venv_20170701_001 utfiering_venv_20170701_002utfiering_venv_20170701_003 utfiering_venv_20170701_004utfiering_venv_20170701_005 utfiering_venv_20170701_006utfiering_venv_20170701_007 utfiering_venv_20170701_008utfiering_venv_20170701_009 utfiering_venv_20170701_010utfiering_venv_20170701_011 utfiering_venv_20170701_012utfiering_venv_20170701_013 utfiering_venv_20170701_014utfiering_venv_20170701_015 utfiering_venv_20170701_037utfiering_venv_20170701_048 utfiering_venv_20170701_088utfiering_venv_20170701_125 utfiering_venv_20170701_149utfiering_venv_20170701_166 utfiering_venv_20170701_173 
178 foto’s: https://myalbum.com/album/gfn6dvODruSQ


VenV – útfiering, 20 juny 2015
VenV_útfiering_20150620_01
VenV_útfiering_20150620_02 VenV_útfiering_20150620_03 VenV_útfiering_20150620_04 VenV_útfiering_20150620_05 VenV_útfiering_20150620_06 VenV_útfiering_20150620_07 VenV_útfiering_20150620_08 VenV_útfiering_20150620_09 VenV_útfiering_20150620_10 VenV_útfiering_20150620_11 VenV_útfiering_20150620_12 VenV_útfiering_20150620_13 VenV_útfiering_20150620_14 VenV_útfiering_20150620_15 VenV_útfiering_20150620_16 VenV_útfiering_20150620_17 VenV_útfiering_20150620_18
63 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=TUWPM88N


VenV – útfiering, 29 juni 2013
Groepsfoto’s (klik op de foto foar in grutter exemplaar)
VenV_gymnastiek_20130629_01
 VenV_gymnastiek_20130629_02 VenV_gymnastiek_20130629_03 VenV_gymnastiek_20130629_04 VenV_gymnastiek_20130629_05 VenV_gymnastiek_20130629_06 VenV_gymnastiek_20130629_07 VenV_gymnastiek_20130629_08 VenV_gymnastiek_20130629_09 VenV_gymnastiek_20130629_10 VenV_gymnastiek_20130629_11 VenV_gymnastiek_20130629_12 VenV_gymnastiek_20130629_13 VenV_gymnastiek_20130629_14 VenV_gymnastiek_20130629_15 VenV_gymnastiek_20130629_16 VenV_gymnastiek_20130629_17 VenV_gymnastiek_20130629_19 VenV_gymnastiek_20130629_20 VenV_gymnastiek_20130629_21
80 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=4PIYG77T

Liefde is…
VenV_gymnastiek_liefde_20130629_011 VenV_gymnastiek_liefde_20130629_047
103 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=7VOPGAF4

Filmke aerobics

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=L0gpexMATwE


VenV – útfiering, 18 juni 2011 (Walt Disney)
Alle groepsfoto’s en foarbereidingsfoto’s…88 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=IO6ISSE8