Musical “Nèt op tijd!”, 20 juli 1993

Op tiisdei 20 juli 1993 liet groep 8 fan de Wrâldpoarte harren musical “Nèt op tijd!” sjen yn it Geahûs yn Garyp.
Trije camera’s ha dit fêstlein, hjirûnder trije filmkes.

Musical “Nèt op tijd!”, 20 juli 1993 (1)


YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=bTY0FiiXJ8Y

Musical “Nèt op tijd!”, 20 juli 1993 (2)

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=xN_pdoXjSiE

Musical “Nèt op tijd!”, 20 juli 1993 (3)

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=rrXtwxYblMA

Rolferdieling:
Els: Hinke Janna
Martijn: Tade
Susan: Renske
Oma van Dijk: Anita
Opa Duin: Bart
Zwaniker: Michel
Juffrouw Knoop: Detje
Zusters: Gretha en Bettie
Doktoren: Lieuwe, Ate en Sander
Rudolf Ritselaer: Jan Pieter
Bart Bol: Roelof
Oudewaar: Margriet F.
Leo en Lex: Aly en Pieter
Agent: Berber
Mieke Sprong: Guurtje
Fitnessgroep: Saapke, Vasthi, Renata, Jantina, Margriet K. en Guurtje
Orkestleden: Binne en Hendrik
Chinezen: Hendrik, Binne en Anneke
Jut: Sander

Ferskes:
– Woensdagmiddag
– Saai
– We hebben nooit…
– Oma is fantastisch
– Oude dingen
– Leo en Lex
– Disco-stamper
– De groeten en tot ziens!

Guns N’ Roses – Don’t Cry (playback)

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=M3dehd9gTnA