150 jier skoalle Garyp (2014)

Reünie yn de feesttinte, 23 augustus 2014
150jierSkoalle_Garyp_20140823_017 150jierSkoalle_Garyp_20140823_032 150jierSkoalle_Garyp_20140823_050 150jierSkoalle_Garyp_20140823_156 150jierSkoalle_Garyp_20140823_157 150jierSkoalle_Garyp_20140823_167 150jierSkoalle_Garyp_20140823_170 150jierSkoalle_Garyp_20140823_189 150jierSkoalle_Garyp_20140823_190 150jierSkoalle_Garyp_20140823_191 150jierSkoalle_Garyp_20140823_192 150jierSkoalle_Garyp_20140823_193 150jierSkoalle_Garyp_20140823_195 150jierSkoalle_Garyp_20140823_196 150jierSkoalle_Garyp_20140823_197 150jierSkoalle_Garyp_20140823_224 150jierSkoalle_Garyp_20140823_244 150jierSkoalle_Garyp_20140823_300
300 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=B3LGTRKD

Symposium en resepsje yn it Geahûs, 22 augustus 2014
150jierSkoalle_Garyp_20140822_007 150jierSkoalle_Garyp_20140822_042 150jierSkoalle_Garyp_20140822_084 150jierSkoalle_Garyp_20140822_093
105 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=WSZHKJMW