Autocross Sumar 2005

Autocross Sumar 2005

Op nei de Autocross fan Sumar, 16 mei 2005

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=xltjKMbJm8M

Autocross Sumar, 16 mei 2005 (3 koclub-auto’s oan de start)

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=XM7Eqftv16s