Autocross Sint Maarten (31 mei 2009)

Autocross Sint Maarten (31 mei 2009)

274 foto’s:
http://www.mijnalbum.nl/Album=AJHZNJUS

Autocross Sint Maarten (31 mei 2009) #1, Keverklasse

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=RBHTbd_hn6A

Autocross Sint Maarten (31 mei 2009) #2, manche Stockcar F1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=vWl00Uw1LKU

Autocross Sint Maarten (31 mei 2009) #3, manche Stockcar F1 (rollend wiel)

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=FPG050WXLDE

Autocross Sint Maarten (31 mei 2009) #4, Rodeo (koprollen)

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=MqYvrqL1OIk

Autocross Sint Maarten (31 mei 2009) #5, Rodeo (koprol in sloot)

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=OtkdLR83OYw

Autocross Sint Maarten (31 mei 2009) #6, 4 cilinders Standaard (finale)

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=KgrIlf1-wTg