Doch it foar dyn doarp! (2011)

Doch it foar dyn doarp! Garyp, 26 april 2011
“Mienskip”

 
 
140 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=IASBTOSM
De útstjoering: klik → OmropFryslân

Doch it foar dyn doarp! Garyp, 27 april 2011
“Sport”
 
 
108 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=LMJJLWLY
De útstjoering: klik → OmropFryslân

Doch it foar dyn doarp! Garyp, 28 april 2011
“Kultuer”

 
 
90 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=EA84USVW
De útstjoering: klik → OmropFryslân

Doch it foar dyn doarp! Garyp, 29 april 2011
“Duorsumens”
 
 
92 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=JOWSXDIL
De útstjoering: klik → OmropFryslân

Doch it foar dyn doarp! Garyp, 30 april 2011
“Feest”

 
 
160 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=U7VC3VQZ
De útstjoering: klik → OmropFryslân

Roma’s op de iisbaan, 30 april 2011
 
48 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=VY7CC3TI

Garyp – Dyn doarp! De dagelikse filmkes

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=1RZUTPhyCW4


De foto’s yn filmkes…
Garyp – Dyn doarp! De foto’s (26 april 2011)

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=vFKrbb09x1U

Garyp – Dyn doarp! De foto’s (27 april 2011)

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=fQgGKpEThL4

Garyp – Dyn doarp! De foto’s (28 april 2011)

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=npjUgJKNMtE

Garyp – Dyn doarp! De foto’s (29 april 2011)

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=GeWx5vIBq4A

Garyp – Dyn doarp! De foto’s (30 april 2011)

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=_NYkCc-hWGw

Garyp – Dyn doarp! Keninginne, de foto’s (30 april 2011)

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=iOwuU87GQSI